کد خبر 7525
A

بازار سهام

بورس

مقدار

بیشترین

کمترین

درصد تغییر

شاخص کل

26875.3 26875.4 26519.4 1.36

30 شرکت

1510.5 1510.5 1489.5 1.44

آزاد شناور

33375.4 33375.6 32932.9 1.38

بازار اول

21873.2 21873.2 21599 .6 0.29

بازار دوم

39789.9 39790.5 39308 1.63

صنعت

21931.7 21931.8 21582.2 1.64

ارسال نظر

عناوین بیشتر