کد خبر 7305
A

بازار سهام

بورس

مقدار

بیشترین

کمترین

درصد تغییر

شاخص کل

26470.6 26470.6 26221.9 0.97

30 شرکت

1498 1498 1484.5 1

آزاد شناور

32942.4 32942.4 32638.7 0.94

بازار اول

21632.8 21632.8 21461.5 0.82

بازار دوم

38569.2 38569.2 38098.5 1.54

صنعت

21485.8 21485.8 21244.2 1.16

ارسال نظر

عناوین بیشتر