کد خبر 7305
A

بازار سهام

بورس

مقدار

بیشترین

کمترین

درصد تغییر

شاخص کل

26470.6 26470.6 26221.9 0.97

30 شرکت

1498 1498 1484.5 1

آزاد شناور

32942.4 32942.4 32638.7 0.94

بازار اول

21632.8 21632.8 21461.5 0.82

بازار دوم

38569.2 38569.2 38098.5 1.54

صنعت

21485.8 21485.8 21244.2 1.16

ارسال نظر

عناوین بیشتر

آخرین اخبار عناوین بیشتر