کد خبر 6861
A

بازار سهام

بورس

مقدار

بیشترین

کمترین

درصد تغییر

شاخص کل

25781 25781 25685 0.47

30 شرکت

1455.6 1455.3 1447.5 0.57

آزاد شناور

32013.6 32013.3 31838.9 0.54

بازار اول

21145.2 21145.7 21056.1 0.41

بازار دوم

37033.4 37033.4 36856.9 0.7

صنعت

20765.3 20765.8 20648.5 0.56

ارسال نظر

عناوین بیشتر