کد خبر 6148
A

بازار سهام

بورس

مقدار

بیشترین

کمترین

درصد تغییر

شاخص کل

24649 24653 24599.9 0.25

30 شرکت

1386.6 1386.7 1382.8 0.27

آزاد شناور

30542.8 30546.4 30482.4 0.23

بازار اول

20268.5 20273 20225.7 0.2

بازار دوم

35045.6 35058.9 34989.3 0.47

صنعت

19663.7 19667.9 19617.5 0.3

ارسال نظر

عناوین بیشتر