کد خبر 426
A

بازارهای سهام ، شنبه، ساعت 12

شاخص

مقدار

تغییرات

واحد

درصد

بورس تهران

26896

139

۰.52

بورس آمریکا

S&P

1370.2

17.3

1.25

بورس آلمان

DAX

6538.9

159.3

2.36

بورس ژاپن

NIKKEI

9637.9

113.2

1.19

ارسال نظر

عناوین بیشتر