کد خبر 374
A

نمودار یک ماهه شاخص قیمت بورس تهران

مقدار

تغییر

درصد

شاخص کل

26757

93.7

۰.35

شاخص بازار اول

22255

95.2

0.42

شاخص بازار دوم

36242

5.1

0.01

ارسال نظر

عناوین بیشتر