کد خبر 33434
A

بازار سهام

بورس

مقدار

بیشترین

کمترین

تغییر

درصد

شاخص کل

۸۳۵۷۲.۵

۸۳۵۷۲.۵

۸۲۱۴۵.۷

۱۴۴۲.۷

۱.۷۶

30 شرکت

۴۰۴۹.۳ ۴۰۵۰ ۳۹۹۶.۵ ۷۳.۲ ۱.۸۴

آزادشناور

۹۶۵۳۰.۳

۹۶۵۳۱.۹

۹۴۶۸۲.۲ ۱۸۵۱.۸ ۱.۹۶

بازاراول

۶۲۸۸۱.۵

۶۲۸۹۰.۹

۶۱۷۰۸.۵

۱۱۹۰.۴

۱.۹۳

بازاردوم

۱۵۶۴۵۴

۱۵۶۴۵۴

۱۵۴۵۲۹.۷ ۲۱۳۸ ۱.۳۹

صنعت

۷۰۰۹۰.۴

۷۰۰۹۰.۴

۶۸۹۳۳.۱

۱۱۷۲.۹

۱.۷

ارسال نظر

عناوین بیشتر