کد خبر 32897
A

بازار سهام

بورس

مقدار

بیشترین

کمترین

تغییر

درصد

شاخص کل

۸۰۰۲۲.۲

۸۰۰۲۲.۲

۷۹۴۰۱.۴

۱۱۴۷.۷

۱.۴۶

30 شرکت

۳۸۶۷.۵ ۳۸۶۷.۵ ۳۸۳۳.۹ ۵۷.۷ ۱.۵۱

آزادشناور

۹۱۸۸۸.۹

۹۱۸۸۹.۳

۹۱۰۴۶.۲ ۱۴۸۸.۷ ۱.۶۵

بازاراول

۵۹۳۹۲.۹

۵۹۳۹۳.۲

۵۸۸۷۲.۶

۹۳۵.۱

۱.۶

بازاردوم

۱۵۴۱۹۴.۴

۱۵۴۱۹۴.۴

۱۵۳۱۹۶

۱۷۶۴.۴

۱.۱۶

صنعت

۶۷۳۷۷.۲

۶۷۳۷۷.۵

۶۷۰۸۶.۲

۷۶۰.۲

۱.۱۴

ارسال نظر

عناوین بیشتر