کد خبر 310
A

نمودار یک ماهه شاخص قیمت بورس تهران

مقدار

تغییر

درصد

شاخص کل

26482

9.2

۰.03

شاخص بازار اول

۲1935

10.6

0.05

شاخص بازار دوم

36557

10.5

0.03

ارسال نظر

عناوین بیشتر