کد خبر 28992
A

بازار سهام

بورس

مقدار

بیشترین

کمترین

تغییر

درصد

شاخص کل

۷۲۷۶۶.۵

۷۲۷۶۶.۶

۷۱۹۱۳.۶

۱۲۹۴.۷

۱.۸۱

30 شرکت

۳۵۸۴

۳۵۸۴.۱

۳۵۲۱.۵ ۷۲.۹

۲.۰۸

آزادشناور

۸۲۵۳۸ ۸۲۵۳۸.۱

۸۱۶۰۴.۷

۱۳۵۷.۹

۱.۶۷

بازاراول

۵۴۲۳۶.۶

۵۴۲۳۶.۶

۵۳۶۶۱.۵

۸۰۲.۱

۱.۵

بازاردوم

۱۳۸۹۶۴.۷

۱۳۸۹۶۵.۲

۱۳۷۰۱۲.۶

۳۳۴۲.۷

۲.۴۶

صنعت

۶۲۶۶۲.۹

۶۲۶۶۳

۶۲۰۵۱.۲

۱۱۲۷.۹

۱.۸۳

ارسال نظر

عناوین بیشتر