کد خبر 288
A

نمودار یک ماهه شاخص قیمت بورس تهران

مقدار

تغییر

درصد

شاخص کل

26491

109

۰.41

شاخص بازار اول

۲1946

100

0.46

شاخص بازار دوم

36557

72

0.2

ارسال نظر

عناوین بیشتر