کد خبر 268
A

نمودار یک ماهه شاخص قیمت بورس تهران

مقدار

تغییر

درصد

شاخص کل

26383

83.1

۰.32

شاخص بازار اول

۲1846

10.9

0.05

شاخص بازار دوم

36485

725.4

2.03

ارسال نظر

عناوین بیشتر