کد خبر 26612
A

بازار سهام

بورس

مقدار

بیشترین

کمترین

تغییر

درصد

شاخص کل

۵۹۳۴۷.۷ ۵۹۴۶۴.۹ ۵۹۳۲۰.۹ (۵۳.۸) (۰.۰۹)

30 شرکت

۲۹۸۷.۱ ۲۹۹۳.۵ ۲۹۸۴.۶ (۲.۹)

(۰.۱)

آزادشناور

۶۹۳۴۲.۸ ۶۹۵۵۴.۹

۶۹۳۲۷.۷

(۱۲۸.۱)

(۰.۱۸)

بازاراول

۴۵۶۵۲

۴۵۷۶۴.۵

۴۵۶۴۳.۶

(۴۰) (۰.۰۹)

بازاردوم

۱۰۵۷۷۵.۸

۱۰۵۸۸۱.۱

۱۰۵۴۱۱

(۱۰۲.۲) (۰.۱)

صنعت

۵۰۲۱۵.۴

۵۰۳۰۷.۴

۵۰۱۸۹.۲

(۸۴.۴) (۰.۱۷)

ارسال نظر

عناوین بیشتر