کد خبر 26437
A

بازار سهام

بورس

مقدار

بیشترین

کمترین

تغییر

درصد

شاخص کل

۵۹۱۱۷.۲ ۵۹۲۵۴.۹ ۵۹۰۲۲.۵ (۴۷.۴) (۰.۰۸)

30 شرکت

۲۹۷۵.۷ ۲۹۷۶.۲ ۲۹۶۶.۲ ۱۰.۹

۰.۳۷

آزادشناور

۶۹۰۶۲.۷ ۶۹۱۲۹.۴

۶۸۸۹۶.۸

۱۵۳.۱

۰.۲۲

بازاراول

۴۵۴۶۰.۸

۴۵۴۹۵.۵

۴۵۳۵۶.۷

۷۷

۰.۱۷

بازاردوم

۱۰۵۴۳۸.۲

۱۰۶۰۹۹.۸

۱۰۵۳۷۱.۸

(۶۷۸.۸) (۰.۶۴)

صنعت

۵۰۱۴۹.۴

۵۰۲۳۵.۶

۵۰۰۸۳.۸

(۸۵.۷) (۰.۱۷)

ارسال نظر

عناوین بیشتر