کد خبر 24210
A

بازار سهام

بورس

مقدار

بیشترین

کمترین

تغییر

درصد

شاخص کل

۶۰۴۴۰.۷

۶۰۵۳۷

۵۹۹۶۳

۸۳۰.۵

۱.۳۹

30 شرکت

۳۰۶۵.۹

۳۰۷۱.۴

۳۰۳۶.۳

۴۱.۹

۱.۳۹

آزادشناور

۷۲۰۱۶.۹

۷۲۱۲۷.۴

۷۱۵۴۶.۷

۸۷۵.۷

۱.۲۳

بازاراول

۴۸۴۷۵.۴

۴۸۵۶۶.۹

۴۸۱۴۱.۲

۶۰۲.۲

۱.۲۶

بازاردوم

۹۷۲۲۹.۳

۹۷۳۲۳.۱

۹۶۱۷۴.۸

۱۷۱۰.۱

۱.۷۹

صنعت

۵۰۳۰۶.۸

۵۰۳۳۲.۶

۴۹۹۸۵.۴

۷۰۵.۱

۱.۴۲

ارسال نظر

عناوین بیشتر