کد خبر 219
A

نمودار یک ماهه شاخص قیمت بورس تهران

مقدار

تغییر

درصد

شاخص کل

26300

26.7

۰.1

شاخص بازار اول

۲1856

43.4

0.2

شاخص بازار دوم

35760

125.4

0.35

ارسال نظر

عناوین بیشتر