کد خبر 195
A

نمودار یک ماهه شاخص قیمت بورس تهران

مقدار

تغییر

درصد

شاخص کل

26327

157.8

۰.6

شاخص بازار اول

۲1900

153.9

0.7

شاخص بازار دوم

35634

40.6

0.11

ارسال نظر

عناوین بیشتر