کد خبر 172
A

نمودار یک ماهه شاخص قیمت بورس تهران

مقدار

تغییر

درصد

شاخص کل

26484

91.4

۰.34

شاخص بازار اول

۲2054

85.3

0.47

شاخص بازار دوم

35675

95.5

0.27

ارسال نظر

عناوین بیشتر