کد خبر 16301
A

بازار سهام

بورس

مقدار

بیشترین

کمترین

تغییر

درصد

شاخص کل

۴۰۷۴۷.۶

۴۱۰۲۴.۸

۴۰۷۴۷.۶ (۸۷.۳) (۰.۲۱)

30 شرکت

۲۰۶۴.۷ ۲۰۸۲.۴ ۲۰۶۴.۷ (۱۷.۶) (۰.۸۵)

آزادشناور

۴۶۹۵۵.۸ ۴۷۲۶۰.۷ ۴۶۹۵۵.۸ (۲۱۲.۶) (۰.۴۵)

بازاراول

۳۱۲۵۴.۱

۳۱۴۵۸.۱ ۳۱۲۵۴.۱ (۱۷۷.۸) (۰.۵۷)

بازاردوم

۷۳۷۱۹.۵ ۷۴۲۸۵.۸ ۷۳۷۱۹.۵

۴۱۱.۶

۰.۵۶

صنعت

۳۵۴۱۳.۹ ۳۵۶۹۸.۱ ۳۵۴۱۳.۹

(۹۵.۳)

(۰.۲۷)

ارسال نظر

عناوین بیشتر