کد خبر 156
A

نمودار یک ماهه شاخص قیمت بورس تهران

مقدار

تغییر

درصد

شاخص کل

25035

112

۰.45

شاخص بازار اول

21002

88.2

0.42

شاخص بازار دوم

32526

190

0.59

ارسال نظر

عناوین بیشتر