کد خبر 145
A

نمودار یک ماهه شاخص قیمت بورس تهران

مقدار

تغییر

درصد

شاخص کل

24923

44.9

۰.18

شاخص بازار اول

20914

4.8

0.02

شاخص بازار دوم

32336

315.6

0.99

ارسال نظر

عناوین بیشتر