کد خبر 135
A

مقدار

تغییر

درصد

شاخص کل

۲۴۸۴۸.۹

۱۹.۶

۰.۰۸

شاخص بازاراول

۲۰۹۳۱

( ۲۴.۱)

( ۰.۱۲)

شاخص بازاردوم

۳۱۶۱۸.۹

۳۴۴.۶

۱.۱

ارسال نظر

عناوین بیشتر