کد خبر 128
A

عنوان شاخص

مقدار

تغییر

درصد

شاخص کل

۲۴۸۲۹.۳

( ۱۱۷.۱)

( ۰.۴۷)

شاخص بازار اول

۲۰۹۵۵.۱

( ۱۰۵.۶)

( ۰.۵)

شاخص بازار دوم

۳۱۲۷۴.۳

( ۸۵.۲)

( ۰.۲۷)

ارسال نظر

عناوین بیشتر