کد خبر 12529
A

بازار سهام

بورس

مقدار

بیشترین

کمترین

تغییر

درصد

شاخص کل

۳۷۰۷۷

۳۷۰۷۷

۳۷۰۱۴.۹

۱۸

۰.۰۵

30 شرکت

۲۰۷۹.۵

۲۰۸۰.۳

۲۰۷۹.۵

( ۱.۱)

( ۰.۰۵)

آزادشناور

۴۴۲۲۲.۹

۴۴۲۳۷.۱

۴۴۲۲۲.۹

( ۱۳.۲)

( ۰.۰۳)

بازار اول

۲۹۵۲۰.۸

۲۹۵۳۹.۵

۲۹۵۲۰.۸

( ۲۵.۵)

( ۰.۰۹)

بازار دوم

۵۹۴۳۰.۴

۵۹۴۴۶.۳

۵۹۱۲۶.۵

۳۰۴.۴

۰.۵۱

صنعت

۳۲۰۵۶.۷

۳۲۰۵۶.۷

۳۱۹۷۹.۴

۳۸.۷

۰.۱۲

ارسال نظر

عناوین بیشتر