کد خبر 11979
A

بازار سهام

بورس

مقدار

بیشترین

کمترین

تغییر

درصد

شاخص کل

۳۷۵۳۰.۷

۳۷۵۳۰.۷

۳۷۱۰۵.۲

۷۰۱.۴

۱ . ۹

30 شرکت

۲۱۴۵

۲۱۴۵

۲۱۱۴ ۴۴.۲ ۲.۱

آزادشناور

۴۵۲۱۶.۴

۴۵۲۱۶.۴

۴۴۸۰۲ ۷۷۸.۲ ۱.۷۵

بازار اول

۳۰۳۱۶.۲

۳۰۳۲۷.۶

۳۰۰۲۷.۱

۵۵۴.۲ ۱.۸۶

بازار دوم

۵۷۱۵۵.۶

۵۷۱۵۵.۶

۵۶۱۳۰

۱۱۵۳.۵ ۲.۰۶

صنعت

۳۲۵۱۴.۲ ۳۲۵۱۴.۲ ۳۲۲۴۸.۲ ۷۱۴.۵ ۲.۲۵

ارسال نظر

عناوین بیشتر