کد خبر 10239
A

بازار سهام

بورس

مقدار

بیشترین

کمترین

درصد تغییر

شاخص کل

۳۱۳۳۶.۴

۳۱۳۷۰.۲

۳۱۲۵۵.۱

۰.۳۹

30 شرکت

۱۷۵۳

۱۷۵۵

۱۷۴۶.۸

۰.۳۷

آزاد شناور

۳۸۲۵۲.۴

۳۸۳۰۴.۵

۳۸۱۷۸.۸

۰.۳

بازار اول

۲۵۳۰۲.۴

۲۵۳۴۰.۳

۲۵۲۷۶.۷

۰.۱۱

بازار دوم

۴۷۷۹۷.۲

۴۷۸۲۵.۷

۴۷۳۹۴.۴

۱.۴۲

صنعت

۲۶۳۲۱.۱

۲۶۳۴۶.۵

۲۶۲۳۹.۵

۰.۵

ارسال نظر

عناوین بیشتر