کد خبر 10061
A

بازار سهام

بورس

مقدار

بیشترین

کمترین

درصد تغییر

شاخص کل

۳۱۰۱۵.۶

۳۱۲۱۸.۴

۳۱۰۱۵.۶ (۰.۶۶)

30 شرکت

۱۷۴۳

۱۷۵۸.۱

۱۷۴۳ (۰.۸۸)

آزاد شناور

۳۸۰۰۳.۵ ۳۸۲۷۴.۷ ۳۸۰۰۳.۵ (۰.۷۲)

بازار اول

۲۵۲۱۹.۱

۲۵۳۹۶.۸ ۲۵۲۱۹.۱ (۰.۷۱)

بازار دوم

۴۶۰۸۳.۳ ۴۶۳۳۹.۴ ۴۶۰۸۳.۳ (۰.۴۶)

صنعت

۲۵۹۸۰.۷ ۲۶۱۷۴.۸ ۲۵۹۸۰.۷ (۰.۷۵)

ارسال نظر

عناوین بیشتر