کد خبر 10
A

عنوان شاخص مقدار بیشترین کمترین درصد تغییر
شاخص کل ۲۵۴۳۶.۶ ۲۵۵۸۷.۷ ۲۵۴۳۶.۶ ۰.۵۶
شاخص 30 شرکت بزرگ ۱۵۳۳.۲ ۱۵۴۶.۲ ۱۵۳۳.۲ ۰.۸۴
شاخص آزاد شناور ۳۲۵۳۰.۳1 ۳۲۷۴۹.۶ ۳۲۵۳۰.۳ ۰.۶۳
شاخص بازار اول ۲۱۴۷۴.۹ ۲۱۶۰۹.۷ ۲۱۴۷۴.۹ ۰.۶۱

ارسال نظر

عناوین بیشتر