کد خبر 86898
A
نتیجه یک نظرسنجی:

بر پایه تازه ترین نظرسنجی ایرنا 87.5 درصد پاسخگویان تهرانی اعلام کردند به تیم مذاکره کننده هسته ای اعتماد دارند.

به گزارش اقتصاد آنلاین، بخش نظرسنجی خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)با توجه به روند ادامه مذاکرات ایران با کشورهای 1+5 برای نگارش پیش نویس توافق جامع هسته ای ، اقدام به سنجش افکار از شهروندان تهرانی کرد و نظرات پایتخت نشینان را در 22 منطقه تهران به روش نمونه گیری تصادفی در زمینه مذاکرات هسته ای و تداوم مذاکرات جویا شد. بر اساس نتایج به دست آمده ؛اکثریت قریب به اتفاق شهروندان تهرانی (94.1 درصد)، تیم مذاکره کننده را مطیع رهبری دانستند . (71.4 درصد کاملا مطیع رهبری و 22.7 درصد تاحدی مطیع می دانند). وعده و اقدامات عملی ریاست جمهوری در نحوه تعامل با دنیا و شروع دوره جدید مذاکرات هسته ای از سوی 84.5 درصد از پاسخگویان با انتخاب گزینه های «موفق و تاحدی موفق» ، مثبت ارزیابی شده است. پاسخگویان در این سنجش میزان تسلط و حرفه ای بودن تیم مذاکره کننده را در دفاع از منافع ملی مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج نشان می دهد 87.2 درصد شهروندان تهرانی تیم مذاکره کننده هسته ای را در دفاع از منافع ملی ایران مسلط و حرفه ای می دانند. اکثریت شهروندان تهرانی ( 66.4 درصد ) خود را حامی تیم مذاکره کننده اعلام کردند و تنها 11.1درصد منتقد تیم مذاکره کننده هستند و 22.5 درصد نیز اعلام کردند که هم حامی تیم هستند و هم منتقد آن . بر پایه اطلاعات این نظرسنجی نزدیک به 86 درصد شهروندان تهرانی با ادامه مذاکرات هسته ای موافق و فقط 14 درصد با ادامه مذاکرات مخالف هستند. میزان انطباق نتایج مذاکرات با منافع ملی و نیازهای مردم نیز مورد سنجش قرار گرفت که بر اساس آمار به دست آمده 71.4درصد شهروندان تهرانی نتایج مذاکرات را منطبق با منافع ملی و نیازهای مردم دانستند و 28.6 درصد آن را منطبق با منافع ملی نمی دانند. از میان پاسخگویان تهرانی ، 80.9 درصد اعلام کردند که اخبار مذاکرات هسته ای را پیگیری می کنند . از جمله پیام های مهم شهروندان تهرانی برای تیم مذاکره کننده در این نظرسنجی، «تداوم مذاکرات و به نتیجه رساندن آن»، «آرزوی موفقیت برای تیم مذاکره کننده » و « دفاع از حقوق مردم و نظام در جریان مذاکرات» است. جامعه آماری این نظرسنجی 813 تن است. 50.8 درصد پاسخگویان این نظرسنجی مرد و 49.2 درصد زن هستند.از نظر سنی جوان ترین پاسخگو 18سال و پیرترین آن 86 ساله و میانگین سنی پاسخگویان 41 سال است.

ارسال نظر

عناوین بیشتر