کد خبر 73
A

در این گزارش برخی ارقام کلان لایحه بودجه 91 از جمله حجم کل بودجه، بودجه عمومی و شرکتهای دولتی، هزینه های جاری و عمرانی، درآمد نفتی در بودجه و واگذاری شرکتهای دولتی با قانون بودجه 90 مقایسه شده است.

برای مقایسه کمی و کیفی شاخص‌های کلان لایحه بودجه سال 91 با قانون بودجه مصوب سال 90 برخی از اعداد و ا ر قام لایحه و قانون با هم مقایسه شده اند .

حجم کل قانون بودجه 90، 508 هزار و 393 میلیارد و 872 میلیون تومان بود که لایحه بودجه پیشنهادی 510 هزار و 258 میلیارد تومان است. از این حیث حجم کل بودجه که شامل بودجه عمومی و بودجه شرکت‌ها و موسسات وابسته به دولت است، کمتر از 0.5 درصد افزایش یافته است .

حجم بودجه عمومی با لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارای‌های مالی و سرمایه‌ای در بودجه سال جاری 169 هزار و 712 میلیارد تومان است که این عدد در بودجه پیشنهادی سال آینده بالغ بر 164 هزار و 114 میلیارد تومان می‌شود که از این لحاظ حجم کل بودجه حدود 3.5 درصد کاهش داشته است .

در صورتی که تنها منابع عمومی بودجه مد نظر باشد، در بودجه سال جاری حجم بودجه 154 هزار و 587 میلیارد تومان بوده و این میزان در بودجه پیشنهادی 91 بالغ بر 144 هزار 105 میلیارد تومان است. از این حیث بودجه پیشنهادی، حدود 6.5 درصد کاهش نشان می‌دهد .

بودجه شرکت‌های دولتی در سال جاری، 355 هزار و 65 میلیارد تومان بوده است که این ردیف در بودجه پیشنهادی سال آتی 365 هزار و 96 میلیارد تومان بوده است. رشد بودجه در این بخش حدود 3 درصد است .

در بخش جداول درآمد و هزینه، درآمد‌ها در بودجه 90، 60 هزار و 998 میلیارد تومان برآورد شده بود و درآمد برای سال 91 در لایحه پیشنهادی 67 هزار و 471 میلیارد تومان پیشنهاد شده است. درآمد از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای(فروش نفت) 59 هزار و 71 میلیارد تومان در بوده که در بودجه پیشنهادی سال آینده 62 هزار و 570 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است .

بودجه جاری که در قانون بودجه امسال بیش از 89 هزار میلیارد تومان بوده است، در لایحه بوجه سال آینده 98 هزار و 500 میلیارد تومان پیش بینی شده است .

بودجه عمرانی سال گذشته 34 هزار و 516 میلیارد تومان بود که بودجه پیشنهادی امسال با حدود 11 درصد افزایش به 38 هزار و 252 میلیارد تومان رسیده است .

میزان واگذاری شرکت‌های دولتی در بودجه 90، 10 هزار میلیارد تومان بوده که در بودجه پیشنهادی به 5 درصد افزایش به 10 هزار میلیارد تومان رسیده است .

استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی در بودجه سال جاری صفر بوده است که این رقم در بودجه سال آینده 100 میلیارد تومان پیشنهاد است .

ارسال نظر

عناوین بیشتر