کد خبر 65803
A
نگاهی به آمار ده سال گذشته؛

گزارشات رسمی حاکی از افزایش خانوارهای بدون فرد شاغل از ۱۵.۵ درصد به ۲۴ درصد در ده سال گذشته است.

یکی از معضلات اصلی بازار کار کشور که ناشی از وضعیت اقتصادی سال‌های اخیر کشور است، عدم پایدار بودن مشاغل است. مشکلات نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به علاوه عوامل خارج بنگاه و محیطی که بعضاً به کارفرمایان تحمیل می‌شود، موجب شده تا دست به تعدیل کارگران بزنند و به همین دلیل شاغلان که عمدتاً سرپرستان خانوار هم هستند برای ادامه فعالیت شغلی با مشکل مواجه می‌شوند. برخی گزارشات رسمی حاکی از آن است که سال گذشته در بین افراد شش ساله و بیشتر خانوارها، 30.6 درصد «شاغل»، 4.1 درصد «بیکار»، 10.4 درصد «با درآمد بدون کار»، 23.2 درصد «محصل»، 27.4 درصد «خانه‌دار» و 4.3 درصد متعلق به سایر گروه‌ها بوده‌اند. طبق این یافته‌ها، سهم افراد شاغل و محصل در مقایسه با سال قبل کاهش و سهم افراد بیکار و با درآمد بدون کار افزایش داشته است. طبق نتایج حاصل از بررسی بانک مرکزی، در سال گذشته، 24 درصد خانوارها «بدون فرد شاغل»، 57.0 درصد دارای «یک نفر شاغل»، 15.5 درصد دارای «دو نفر شاغل» و 3.5 درصد دارای «سه نفر شاغل و بیشتر» بوده‌اند. البته نگاهی به این آمار در ده سال گذشته بیانگر این است که تعداد خانوارهای بدون شاغل در ده سال گذشته همواره افزایشی بوده و از 15.5 درصد در سال 1383 به 24 درصد در سال 1392 رسیده است. به گفته کارشناسان، ادامه این روند ممکن است به افزایش تعداد خانوارهای آسیب‌پذیر در جامعه منجر شده و تبعات منفی زیادی به دنبال خواهد داشت. آمار اشتغال

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، میزان خانوارهای بدون فرد شاغل و با سه نفر شاغل و بیشتر در سال 1392 در مقایسه با سال 1391، افزایش و در مقابل، درصد خانوارهای با یک نفر شاغل و با دو نفر شاغل کاهش داشته است. همچنین، توزیع افراد شاغل خانوارها بر حسب رشته فعالیت اصلی محل کار در سال 1392 گویای آن است که 3.8 درصد در بخش «کشاورزی، دامپروری، شکار، جنگلداری و ماهیگیری»، 17.8 درصد در بخش «صنعت و معدن»، 0.8 درصد در بخش «برق، گاز و آب»، 15.3 درصد در بخش «بازرگانی»، 22.4 درصد در بخش «عمده فروشی، خرده فروشی، هتلداری و رستوران»، 11.7 درصد در بخش حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات، 7.1 درصد در بخش «خدمات مالی، بیمه، ملکی و حقوق و تجاری» و 21.1 درصد در بخش «خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» شاغل بوده‌اند. * بیشتر بی‌سوادها در بخش ساختمان و بیشتر تحصیل کردگان در بخش خدمات شاغلند توزیع افراد شاغل خانوارها در سال گذشته بر حسب میزان سواد و رشته فعالیت محل کار نشان می‌دهد که بیشترین تعداد افراد شاغل بی‌سواد با سهمی معادل 1.5 درصد در بخش ساختمان، بیشترین تعداد افراد قادر به خواندن و نوشتن با سهمی معادل 0.4 درصد در بخش عمده فروشی، خرده فروشی، هتلداری و رستوران، بیشترین تعداد افراد با تحصیلات ابتدایی با سهمی معادل 3.5 درصد در هر یک از دو بخش ساختمان و عمده فروشی، خرده فروشی، هتلداری و رستوران و بیشترین تعداد افراد دارای تحصیلات راهنمایی و متوسطه با سهمی معادل 13.7 درصد در بخش عمده فروشی، خرده فروشی، هتلداری و رستوران اشتغال داشته‌اند. بیشترین افراد شاغل دارای تحصیلات دانشگاهی نیز با سهمی معادل 13.3 درصد در بخش خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی به کار اشتغال داشته‌اند. این گزارش حاکیست که 6.1 درصد از اعضای شاغل خانوارها کارفرما، 32.3 درصد کارکن مستقل، 17.6 درصد کارکن مؤسسات دولتی و عمومی، 41.9 درصد کارکن مؤسسات خصوصی، 0.1 درصد کارکن موسسات تعاونی و 2.0 درصد کارکن فامیلی و کارآموز بدون مزد بوده‌اند.

ارسال نظر

عناوین بیشتر