کد خبر 10112
A

سیف اله معینی باغداربرخواری تجربه پنج سال کشت زرشک درشهرهای استان خراسان جنوبی را به صورت آزمایشی به اصفهان آورده و با توجه اینکه زرشک به آب کم نیاز دارد و با آب و هوای اصفهان سازگاری دارد، برداشت رضایت بخش داشته است و می تواند به عنوان یک محصول اقتصادی مهم جایگاه ویژه ای رو به خود اختصاص بدهد.

ارسال نظر

عناوین بیشتر