کد خبر 7320
A

شانزدهمین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی امروز باز هم بدون حضور وزرا و راس ساعت مقرر در اتاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران در حال انجام است.

شانزدهمین شورای دولت و بخش خصوصی از بامداد امروز در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران آغاز شده و همچنان ادامه دارد، اما همانند جلسات متعدد گذشته باز هم اعضای کابینه دهم به حضور در آن اقبال نشان ندادند. دستور کار اصلی امروز شورا مباحث ارزی از جمله تغییرات قیمت دلار ویورو و تمهیدات پیشنهادی بخش خصوصی برای کنترل آن است اما متاسفانه عدم حضور وزرا در هفته های گذشته سبب می شود که مباحث در حیطه طرح موضوع باقی بماند. به گزارش مهر، مطابق آئین نامه مصوب شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی هریک از اعضای کابینه تنها برای 3 جلسه اجازه عدم حضور دارند و می توانند نمایندگان خود را به این جلسات اعزام کنند در حالی که اکنون بیش از 8 جلسه است که شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بدون حضور وزرای امور اقتصادی ودارائی و صنعت ومعدن و تجارت ورئیس کل بانک مرکزی تشکیل می شود. این درشرایطی است که صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی درطول شانزده جلسه برگزار شده این شورا حتی یک بار نیز حضور نیافته است.

ارسال نظر

عناوین بیشتر