کد خبر 2621
A

اولین اثر در داخل چین خواهد بود که موجب افزایش نرخ تورم خواهد شد. هم چنین به حفظ یا افزایش نرخ رشد اقتصادی چین کمک خواهد کرد. این امر بر قیمت نفت جهانی اثر مثبت خواهد داشت و همچنین بر طلا و فلزات ارزشمند. همچنین این اقدام برای بازارهای بورس جهانی مثبت خواهد بود.

اقتصاد آنلاین/گروه جهان: برای نخستین بار طی چهار سال اخیر، دولت چین نرخ بهره را در این کشور کاهش داده است. مقدار این کاهش برابر با 0.25 درصد بوده است. به نظر می رسد هدف دولت چین از کاهش نرخ بهره به میزان یک چهارم یک درصد، که از روز جمعه اجرایی می شود، تحریک اقتصاد به منظور مقابله با روند کاهش رشد اقتصادی این کشور بوده است. هم اکنون نرخ بهره وام در چین برابر 6.31 درصد و نرخ سپرده گذاری برابر 3.25 درصد است.

به گزارش رویترز، این اقدام همچنین با افزایش اختیارات بانک ها برای وام دهی همراه شده است. به گزارش "اقتصاد آنلاین"، چین همواره از سرکوب پولی به منظور محدود کردن نرخ تورم در داخل کشور استفاده کرده است. اما با توجه به وضعیت اتحادیه اروپا که بزرگترین شریک تجاری چین است، سیاستگذاران چینی به فکر تحریک اقتصاد با ابزارهای پولی گرفته اند. این بدان معناست که دولت چین، اولویت اول خود را رشد اقتصادی قرار داده و حاضر است تورم ناشی از این اقدامات تحریکی را نیز بپذیرد.

همچنین این اقدامات در جهت آزادسازی بخش بانکی و پولی در اقتصاد چین تعبیر شده است که برای سال های گذشته همواره بیشترین خواسته کشورهای غربی و خصوصا امریکا بوده است.

اما اثر این افدام که در طول سال ها در چین بی سابقه بوده است بر بازارهای جهانی چیست؟

اولین اثر در داخل چین خواهد بود که موجب افزایش نرخ تورم خواهد شد. هم چنین به حفظ یا افزایش نرخ رشد اقتصادی چین کمک خواهد کرد. این امر بر قیمت نفت جهانی اثر مثبت خواهد داشت و همچنین بر طلا و فلزات ارزشمند. همچنین این اقدام برای بازارهای بورس جهانی مثبت خواهد بود.

ارسال نظر

عناوین بیشتر