کد خبر 12005
A

رئیس مرکز آمار ایران با بیان اینکه ارائه آمارهای بیکاری فصلی طبق یک چارچوب مشخصی است، گفت: با این حال، اگر کسی بخواهد می تواند طبق داده ها محاسبات را انجام دهد.

عادل آذر درباره نامشخص بودن وضعیت ریزش نیروی کار در آمارگیری های فصلی مرکز آمار ایران گفت: این مرکز با توجه به محاسباتی که انجام می دهد و با مشخص بودن نقل و انتقال ها در بخش های مختلف، خالص اشتغال را اعلام می کند. وی با تاکید بر اینکه طبق محاسباتی که در بازار کار به صورت هر 3 ماه یکبار انجام می شود، آمارها مشخص و اعلام می شود، بیان داشت: به عبارتی میزان ورودی ها و ریزش نیروی کار به خوبی قابل مشاهده و بررسی است. رئیس مرکز آمار ایران، تصریح کرد: همچنین اینکه چه میزان نیرو در یک فصل نسبت به فصل قبل و یا مدت مشابه سال قبل بیکار شده اند، هم مشخص می شود. آذر درباره نامشخص بودن وضعیت ایجاد اشتغال جدید و ارائه روند آماردهی ورودی های جدید به بازار کار، اظهار داشت: در این حوزه نیز طرح آمارگیری نیروی کار می تواند به نیازها پاسخ بدهد و ما در چارچوب های مشخصی آمارها را ارائه می کنیم. وی خاطر نشان کرد: با این حال اگر کسی بخواهد اینگونه بررسی و تحقیق نیز بر بازار کار کشور داشته باشد می تواند بر اساس داده ها محاسبات را انجام دهد. همچنین اگر از مرکز آمار ایران خواسته شود، نتیجه بررسی های جزئی تر نیروی کار نیز قابل ارائه و استفاده است. رئیس مرکز آمار ایران درباره این موضوع که وضعیت سواد نیروی کار چگونه در آمارگیری های فصلی چگونه بررسی می شود؟به مهر گفت: آمارها بر حسب اینکه چند درصد افراد زیردیپلم هستند و چند درصد نیز دارای تحصیلات در مقاطع دیگر هستند، بررسی و اعلام می شود، البته این نتایج در چکیده گزارش ها وجود ندارد.

ارسال نظر

عناوین بیشتر