{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

"Godzilla" یک بدافزار دانلودکننده است که پس از نخستین اجرا در سیستم قربانی، بدنه را از یک سرور از راه دور دریافت می‌کند.

عناوین بیشتر