کد خبر 169975
A
بررسی نتایج آمارگیری نیروی کار تابستان ۱۳۹۵مرکز آمار ایران

برای تحلیل بازار کار و بیکاری، اولین شاخص مهم بررسی روند جمعیت 10 ساله و بیشتر مدنظر است که بر اساس برآورد ها و نمونه گیری ها، این جمعیت از 54.2 میلیون نفر در سال 1382 به 63.9 میلیون نفر در سال 1391 افزایش یافته است.

 با توجه به این که آخرین آمار رسمی در سال 91 منتشر شده است اگر به همین ترتیب  رشد سالانه را در نظر بگیریم، با حدود رشد 1.8 درصدی مواجه هستیم. این رشد حاکی است که حدود جمعیتی 10 سال به بالا  در سال 94 به 67.5 میلیون نفر رسیده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خراسان ، بررسی نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 10 ساله و بیشتر در مرکز آمار ایران تا انتهای تابستان 94 نشان می دهد40.4 درصد جمعیت در سن کار (10 ساله و بیشتر) از نظر اقتصادی فعال بوده اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته اند. همچنین نتایج نشان می دهد که نرخ مشارکت اقتصادی بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور نشان می دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان 1394)، 1.5 درصد و نسبت به فصل گذشته (بهار1395) 0.9درصد افزایش داشته است. در استان خراسان نیز با نرخ مشارکت 42.4 درصد نسبت به میانگین 94، 2.3 درصد رشد داشته ایم.

تشریح وضعیت

تمام افراد 1٠ ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده یا بنا به دلایلی به طور موقت کار را ترک کرده باشند، شاغل محسوب می شوند اما به طور معمول و واقع بینانه افراد فعال 15سال به بالا در زمینه مشارکت و کار در جامعه مورد بررسی قرار می گیرند. «نرخ مشارکت اقتصادی» یا همان نرخ فعالیت به نسبت جمعیت فعال 15 ساله و بیشتر به جمعیت در سن کار گفته می شود. مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی در گروه های سنی نشان می دهد، بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی (58.8درصد) در گروه سنی 39-35 ساله بوده است. این شاخص بین مردان گروه سنی 39-35 ساله با 94.6 درصد و بین جمعیت زنان برای گروه سنی 29-25 ساله با 26 درصد بیشترین مقادیر را به خود اختصاص داده اند.

بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی نشان می دهد که در تابستان 13٩5 نسبت به تابستان 13٩4، این شاخص در جمعیت 1٠ ساله و بیشتر 1.5 درصد افزایش داشته است. همچنین نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت 1٠ ساله و بیشتر در تابستان 13٩5 نسبت به بهار 13٩5،  0.8 درصد افزایش داشته است. مقایسه نرخ بیکاری در گروه های سنی نشان می دهد، بیشترین نرخ بیکاری در گروه سنی 24-20 ساله با 31.9 درصد بوده است.

مشارکت مردان در استان بالاست اما زنان نه!

بررسی نرخ مشارکت اقتصادی بین استان های کشور نشان می دهد، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 15 ساله و بیشتر در استان زنجان با 48.3 درصد نرخ مشارکت در رتبه نخست در بین استان های کشور قرار دارد. در مقابل استان سیستان و بلوچستان با 39.1 درصد در رتبه آخر قرار دارد. خراسان رضوی با نرخ مشارکت 46.8 درصد در رتبه پنجم بین استان های کشور در نرخ مشارکت قرار دارد. همچنین در بررسی نرخ مشارکت به تفکیک زن و مرد، استان خراسان رضوی در مشارکت مردان با 75.7 درصد در رتبه سوم کشور و بین زنان با 18.4 درصد مشارکت رتبه 11 کشور است. خراسان رضوی نیز با نرخ مشارکت شهری 45.6 درصد در رتبه پنجم بین استان ها و در نرخ مشارکت روستایی نیز با 50.4 درصد در رتبه هشت کشور قرار دارد.

همچنان بیکاریم!

بررسی نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر کشور نشان می دهد که 12.7درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده اند. براساس این نتایج، نرخ بیکاری بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری استان نشان می دهد که این شاخص، نسبت به سال 94 با 0.8 درصد بهبود به 12.5 درصد رسیده ایم.

بیکار به تمام افراد 1٠ ساله و بیشتر اطلاق می شود که:

1) در هفته مرجع فاقد کار باشند (دارای اشتغال مزدبگیری یا خوداشتغالی نباشند).

2) در هفته مرجع یا هفته بعد از آن آماده برای کار باشند (برای اشتغال مزدبگیری یا خوداشتغالی آماده باشند).

3) در هفته مرجع و سه هفته قبل از آن جویای کار باشند (اقدامات مشخصی را به منظور جست وجوی اشتغال مزدبگیری یا خوداشتغالی به عمل آورده باشند).

افرادی که به دلیل آغاز به کار در آینده یا انتظار بازگشت به شغل قبلی جویای کار نبوده، ولی فاقد کار و آماده برای کار بوده اند نیز بیکار محسوب می شوند. در نرخ بیکاری بین استان های کشور در جمعیت 15ساله و بیشتر، استان مرکزی با 6.7 درصد در رتبه اول و استان کرمانشاه با 20.6 درصد در رتبه آخر بین استان ها قرار دارند. استان خراسان رضوی با نرخ بیکاری 12.5 درصد در رتبه شانزدهم کشور جای گرفته است. همچنین در بررسی نرخ بیکاری به تفکیک زن و مرد، استان خراسان رضوی در بیکاری مردان با 10.4 درصد در رتبه بیستم کشور و در بین زنان با 21.1 درصد بیکاری رتبه شانزدهم کشور است.

همچنین در بررسی نرخ بیکاری به تفکیک شهری و روستایی در بین 31 استان کشور، استان مرکزی با 7.5 درصد بیکاری شهری در رتبه اول و استان کرمانشاه با 26.1 درصد در رتبه آخر قرار دارد. استان خراسان رضوی نیز با نرخ بیکاری شهری 13.9 درصد در رتبه 14 بین استان ها و در نرخ بیکاری روستایی نیز با 8.7 درصد در همین رتبه قرار دارد.

نسبت اشتغال روستایی بهتر از شهری

نسبت اشتغال نشان می دهد که چند درصد جمعیت در سن کار، شاغل هستند. بررسی نسبت اشتغال جمعیت 10 ساله و بیشتر بیانگر آن است که 35.3 درصد از جمعیت در سن کار (10ساله و بیشتر) شاغل بوده اند. این شاخص بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است.

بررسی اشتغال در بخش های عمده اقتصادی نشان می دهد که بخش خدمات 49.1درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش های صنعت31.5 درصد و در کشاورزی 19.4 درصد قرار دارند. در نسبت اشتغال جمعیت 15ساله و بیشتر استان های کشور نیز استان زنجان با 44.3 درصد در رتبه اول و استان سیستان و بلوچستان با 33.6 درصد در رتبه 31 قرار دارد. همچنین استان خراسان رضوی نیز با 40.9 درصد در رتبه هفتم بین استان های کشور قرار گرفته است. در نسبت اشتغال به تفکیک مردان و زنان خراسان رضوی با 67.8 درصد در نسبت اشتغال مردان در جایگاه ششم و با 14.5 درصد در نسبت اشتغال زنان در رتبه دهم جای گرفته است. وضعیت نسبت اشتغال استان خراسان رضوی به تفکیک شهری و روستایی نیز با 39.3 درصد در بخش شهری و 46درصد در بخش روستایی، به ترتیب رتبه 5 و 7 در بین استان های کشور است.

بیکاری 1

مشارکت اقتصادی

نرخ بیکاری

اخبار مرتبط

ارسال نظر

عناوین بیشتر